Algemene voorwaarden

Vochtgarant ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 73023582

Artikel I – Begripsbepalingen en toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van Vochtgarant. De opdrachtgever c.q. afnemer van Vochtgarant wordt aangeduid als “opdrachtgever”.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en gesloten overeenkomst van Vochtgarant en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand.

1.3 De bedrijfsactiviteiten van Vochtgarant bestaan uit allerhande dienstverlening binnen de bouwsector, onder andere uit het aannemen van werkzaamheden in de bouw en het vochtvrij houden van woningen, bedrijfsruimten en panden. Vochtgarant is gespecialiseerd in werkzaamheden in de bouw.

1.4 Onder werkzaamheden wordt verstaan de werkzaamheden zoals deze zijn omschreven in de overeenkomst.

1.5 Onder overeenkomst wordt verstaan de schriftelijke aannemingsovereenkomst en onderhavige algemene voorwaarden tezamen.

1.6 De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van onderhavige voorwaarden van Vochtgarant. Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

1.7 Het door opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden.

1.8 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een ) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zullen slechts van toepassing zijn, indien dit door Vochtgarant schriftelijk is kenbaar gemaakt. Bij strijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, zullen de voorwaarden van Vochtgarant te allen tijde prevaleren.

1.9 Indien Vochtgarant niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vochtgarant in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.10 Onder grond of bodemspecie wordt verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie.

Artikel 2 – Aanbod en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Vochtgarant zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of uitvoering niet meer mogelijk is, vervalt de aanbieding of offerte.

2.2 Elk aanbod of offerte bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Vochtgarant zal daarin nauwkeuring zijn, zoals in redelijkheid van haar mag worden verwacht.

2.3 De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten zodra betreffende opdracht door Vochtgarant schriftelijk is bevestigd.

2.4 Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vochtgarant onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Vochtgarant is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

2.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Vochtgarant daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vochtgarant anders aangeeft.

2.6 Mondelinge aanbiedingen dienen terstond door de opdrachtgever te worden aanvaard. Indien zulks niet is geschied, kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op of rechten ontlenen aan hetgeen mondeling is aangeboden.

2.7 Indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Vochtgarant niet aan zijn aanbieding of offerte worden gehouden.

2.8 Vochtgarant is gerechtigd tijdens het verrichten van de werkzaamheden die wijzigingen aan te brengen, waarvan de noodzaak bij de uitvoering blijkt, of wijzigingen aan te brengen die hetzelfde resultaat hebben. Vochtgarant kan op eigen verantwoording afwijken van de overeengekomen werkzaamheden indien het uiteindelijke resultaat hierdoor niet wijzigt. Dit afwijken zal nimmer tot een aanpassing van het overeengekomen bedrag leiden, tenzij sprake is van meerwerk.

2.9 Alle prijsopgaven cq. aanbiedingen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, zijn niet in de prijs begrepen, tenzij anders is aangegeven.

2.10 Een samengestelde prijsopgave verplicht Vochtgarant niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeengekomen werkzaamheden of tot het leveren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.11 Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen blijven te allen tijde eigendom van Vochtgarant en mogen zonder haar toestemming niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 3 – Uitvoering werkzaamheden c.q. levering

3.1 Opgegeven of overeengekomen termijnen waarbinnen de uitvoering van opgedragen werkzaamheden dan wel het ophalen van de producten dan wel de levering van de producten gerealiseerd moet zijn, zijn vrijblijvend en niet fataal in de zin van de wet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Uiteraard voert Vochtgarant de overeengekomen werkzaamheden uit binnen een redelijke termijn.

3.2 Overschrijding van bovengenoemde termijnen door Vochtgarant leidt slechts tot verzuim van Vochtgarant, indien Vochtgarant, na verloop van de overeengekomen termijn door de opdrachtgever schriftelijk met inachtneming van een redelijke termijn voor nakoming, in gebreke is gesteld en Vochtgarant alsnog niet nakomt binnen de bedoelde redelijke termijn.

3.3 Vochtgarant heeft het recht op verlenging van de termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel, indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden of door enige wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering, in redelijkheid niet van Vochtgarant kan worden gevergd dat overeengekomen termijnen worden gerealiseerd.

3.4 Het staat Vochtgarant vrij om leveringen en uitvoeringen van opdrachten in gedeelten te laten geschieden. Elke levering en uitvoering c.q. gedeelte van levering en uitvoering wordt alsdan als een afzonderlijke transactie beschouwd en zal afzonderlijk worden gefactureerd.

3.5 De door Vochtgarant te verrichten werkzaamheden staan uitputtend in de overeenkomst omschreven. Vochtgarant is niet gehouden tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van materialen die niet zijn vastgelegd in de overeenkomst.

3.6 Vochtgarant is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene, derden in te schakelen.

3.7 Indien door Vochtgarant ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. De opdrachtgever stelt hulpmiddelen en voorzieningen (water, elektriciteit etc.), welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, te allen tijde ter beschikking. VOCHTGARANT.NL STERK IN SERVICE UNIEK IN GARANTIE Julianastraat 33, 6741 AT Lunteren Tel. 085 485 3070 info@vochtgarant.nl www.vochtgarant.nl KVK 73023582 IBAN NL69 ABNA 0832 1425 30 BTW nr. NL125343589B01

3.8 Vochtgarant is bevoegd om ter zake van de nakoming van de financiële verplichtingen van de opdrachtgever vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang te maken.

3.9 Partijen kunnen voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk meerwerk overeenkomen. De extra kosten die daardoor ontstaan zullen door de opdrachtgever worden vergoed in aanvulling op de oorspronkelijke overeengekomen prijs.

3.10 Vochtgarant heeft het recht om kosten, welke voor haar door hierna te noemen oorzaken zijn ontstaan, aan de opdrachtgever in rekening te brengen: a. wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Vochtgarant worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd. b. wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst niet bekend waren of bekend konden zijn, op de overeengekomen werkzaamheden van toepassing worden.

3.11 Meerkosten als bedoeld in de artikelen 3.9 en 3.10 worden verrekend bij de eindafrekening zoals hierna omschreven in artikel 8.

3.12 Alle kosten van onder andere verlet, onderzoek en verwerking worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij vooraf schriftelijk is aangegeven dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.

3.13 Indien de werkzaamheden naar het oordeel van Vochtgarant zijn voltooid, zal zij dit aan de opdrachtgever laten weten en laatstgenoemde verzoeken een opleveringsverklaring te ondertekenen. Door ondertekening doet opdrachtgever afstand van recht nadere werkzaamheden te verlangen op grond van de overeenkomst, tenzij dergelijke werkzaamheden vallen onder de garantieregeling van artikel 10. De opleveringsverklaring zal gelden als definitieve goedkeuring van de door Vochtgarant verrichte werkzaamheden van de opdrachtgever.

3.14 Stukwerk gedaan door Vochtgarant bevat een korrel en is nooit glad, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

3.15 Stukwerk en nieuw aangebrachte vloeren kunnen door droging uiteindelijk kleurverschil vertonen.

Artikel 4 – Overmacht

4.1 Indien Vochtgarant wordt gehinderd in de nakoming van haar verplichtingen als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, is Vochtgarant niet gehouden tot het nakomen van enige uit de overeenkomst of algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting.

4.2 Bijzondere omstandigheden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, stormschade, andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, belemmeringen ten gevolge van het tekort aan personeel door welke omstandigheid dan ook, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, verlies of beschadiging van goederen bij transport, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Vochtgarant, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand of storingen in het bedrijf van Vochtgarant of leveranciers van Vochtgarant leveren voor Vochtgarant overmacht op, die Vochtgarant ontheft van de verplichting tot uitvoering van overeengekomen werkzaamheden c.q. levering, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe genaamd kan doen gelden.

4.3 Vochtgarant is in bovengenoemde omstandigheden bevoegd, zulks geheel te hare beoordeling, om de overeenkomst te ontbinden of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de bijzondere omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 Indien Vochtgarant aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

5.2 Vochtgarant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vochtgarant is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.3 Vochtgarant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door herstelwerkzaamheden verricht door anderen dan Vochtgarant, in opdracht van opdrachtgever.

5.4 Vochtgarant is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vochtgarant aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Vochtgarant toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.6 Vochtgarant is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan leidingen in de muur waarvan vooraf niet exact is aangegeven waar deze lopen, schade door ondeugdelijke werking van injectiemiddelen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

5.7 Indien Vochtgarant aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vochtgarant beperkt tot maximaal de helft van de totale aannemingssom waarop de opdracht betrekking heeft, dan wel maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.8 De aansprakelijkheid van Vochtgarant is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

5.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vochtgarant of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 6 – Ontbinding

Vochtgarant is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of tussentijds ontbinding van de overeenkomst te vorderen, indien:

a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. bij het verzoek tot verlening van surséance van betaling door opdrachtgever;

c. bij het aanhangig maken door de opdrachtgever van een procedure in het kader van de wet schuldsanering natuurlijke personen;

d. door faillissement of onder curatelestelling van de opdrachtgever of bij benoeming van een bewindvoerder krachtens wettelijk voorschrift over het vermogen van opdrachtgever;

e. door overlijden van de opdrachtgever;

f. door overschrijding van door opdrachtgever van enige uit de overeenkomst dan wel onderhavige voorwaarden voortvloeiende termijn.

Artikel 7 – Annulering

Bij annulering na de wettelijke bedenktermijn is opdrachtgever 30% van het in de overeenkomst besproken bedrag verschuldigd. VOCHTGARANT.NL STERK IN SERVICE UNIEK IN GARANTIE Julianastraat 33, 6741 AT Lunteren Tel. 085 485 3070 info@vochtgarant.nl www.vochtgarant.nl KVK 73023582 IBAN NL69 ABNA 0832 1425 30 BTW nr. NL125343589B01

Artikel 8 – Toerekenbare tekortkoming

8.1 Indien de opdrachtgever enige bepaling van deze algemene voorwaarden, ondanks schriftelijke aanmaning, niet nakomt, is Vochtgarant naar haar keuze bevoegd: a. tussentijds ontbinding van de overeenkomst te vorderen met schadevergoeding; b. nakoming, voor zover mogelijk, van de opdrachtgever te vorderen, alsmede schadevergoeding.

8.2 De kosten van Vochtgarant, gepaard gaande met de in het eerste lid bedoelde vorderingen, waaronder mede worden begrepen te derven rente, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, onder welke kosten zijn begrepen kosten voor rechtsbijstand, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. zal de betaling van de voor de te verrichten werkzaamheden overeengekomen prijs als volgt plaats vinden: – 30% binnen zeven dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging; – 70% binnen zeven dagen na ondertekening van de opleveringsverklaring.

9.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de in het voorgaande artikellid genoemde termijn, zal de opdrachtgever aan Vochtgarant rente verschuldigd zijn, gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Betreffende rente zal worden berekend over het alsdan verschuldigde bedrag, vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden.

9.3 Indien opdrachtgever niet voldoet aan enige betalingsverplichting heeft Vochtgarant het recht al haar verplichtingen uit de overeenkomst alsmede uit hoofde van andere soortgelijke verbintenissen jegens opdrachtgever op te schorten.

9.4 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9.5 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens de wet in samenhang met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien Vochtgarant echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

9.6 Bij niet tijdige betaling wordt een verhoging van het factuurbedrag van 1% per maand in rekening gebracht.

9.7 Betaling dient te geschieden in een geldige valuta. hetzij contant. hetzij middels een bankoverschrijving op een door Vochtgarant aan te wijzen bankrekeningnummer.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door Vochtgarant geleverde zaken blijven eigendom van Vochtgarant totdat opdrachtgever alle verplichtingen die uit de gesloten overeenkomst voortvloeien deugdelijk is nagekomen.

10.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zaken die op grond van 9.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, door te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

10.3 De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van opdrachtgever verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Vochtgarant veilig te stellen. Opdrachtgever verplicht zich de zaken herkenbaar op te slaan, zodat geen vermenging optreedt.

10.4 Voor het geval Vochtgarant haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Vochtgarant en door Vochtgarant aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Vochtgarant zich bevinden en die zaken terug te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om Vochtgarant daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

10.6 Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Vochtgarant ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Vochtgarant gerechtigd tot deze penningen.

Artikel 11 – Garantie

11.1 De door Vochtgarant te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

11.2 De garantie gaat in op het moment wanneer de factuur aan Vochtgarant is betaald.

11.3 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken of het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.

11.4 De opdrachtgever wordt geacht toezicht te hebben gehouden op de verrichte werkzaamheden en eventuele opmerkingen daarop direct kenbaar te maken aan Vochtgarant.

11.5 Indien opdrachtgever tijdig gebruik maakt van zijn recht van reclame, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

11.6 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Vochtgarant de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van Vochtgarant, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Vochtgarant te retourneren en de eigendom daarvan aan Vochtgarant te verschaffen, tenzij Vochtgarant anders aangeeft.

11.7 Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Vochtgarant daardoor gevallen, integraal voor rekening van opdrachtgever.

11.8 Onderhavige artikel geldt niet wanneer voor het schilderen van keldermuren een ander merk verf wordt gebruikt dan ‘Remmers Bouwchemie’ en de ruimte volledig damp-open is. Daarnaast valt schade als het uitdrogen van muren na de werkzaamheden van Vochtgarant en schade door condensatie, verkleuring van de muren, schade aan stukwerk en schilderwerk en schade aan muren, stukwerk en/of schilderwerk veroorzaakt door zouten, mineralen, nitraten en sulfaten niet onder de garantie.

11.9 Alle garantie vervalt wanneer na werkzaamheden verricht door Vochtgarant in de muren en/of vloeren onder maaiveldniveau handelingen worden verricht zoals, maar niet uitsluitend, boren en spijkeren.

Artikel 12 – Prijswijzigingen

Indien Vochtgarant bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Vochtgarant onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven: a. indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst; b. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Vochtgarant toekomende bevoegdheid of een op Vochtgarant rustende VOCHTGARANT.NL STERK IN SERVICE UNIEK IN GARANTIE Julianastraat 33, 6741 AT Lunteren Tel. 085 485 3070 info@vochtgarant.nl www.vochtgarant.nl KVK 73023582 IBAN NL69 ABNA 0832 1425 30 BTW nr. NL125343589B01

verplichting ingevolge de wet; c. in andere gevallen, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Vochtgarant alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 13 – Verjaringstermijn

13.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Vochtgarant en de door Vochtgarant bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

13.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de opdrachtgever Vochtgarant van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en arbitrage

14.1 Op de tussen Vochtgarant en opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen, voorvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen worden voorgelegd aan een door partijen aan te wijzen deskundige, wiens advies gedurende tenminste vier weken na het uitbrengen daarvan in beraad gehouden moet worden. Indien partijen het advies, binnen een periode van zes weken nadat het advies is uitgebracht, accepteren, dan is het geschil daarmee tot een oplossing gekomen.

14.3 Indien een geschil op basis van het advies van de deskundige als bedoeld in artikel

14.2 niet tot een oplossing wordt gebracht, zal het geschil door partijen worden voorgelegd aan de rechtbank.

Artikel 15 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Vochtgarant.